Menu
X

ΕΕΔ

Όροι χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

1. Ευθύνη Χρηστών

Ο ιστότοπος www.eed.gr έχει δημιουργηθεί από την Ένωση Εμμίσθων Δικηγόρων (εφεξής ΕΕΔ) με σκοπό την προαγωγή των σκοπών που προβλέπονται στο καταστατικό της.

Με την επίσκεψή σας στον Ιστοτόπο της ΕΕΔ μας αποδέχεστε τους όρους χρήσης, που ακολουθούν, και δεσμεύεστε ότι θα κάνετε χρήση του Ιστοτόπου και των ιστοσελίδων, που τον αποτελούν, όπως οι όροι αυτοί ορίζουν. Εάν δε συμφωνείτε, τότε οφείλετε να μην κάνετε χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του δικτυακού τόπου www.eed.gr, καθώς σε διαφορετική περίπτωση η χρήση & παραμονή σας στο Ιστότοπο της ΕΕΔ σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη / χρήστη, αποδοχή των παρόντων όρων.

2. Πλαίσιο

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους παρόντες όρους θεωρηθεί άκυρος, παράνομος ή καταχρηστικός για οποιονδήποτε λόγο, οι λοιποί όροι θα παραμένουν έγκυροι και ισχυροί ως έχουν.

Σε περίπτωση κατά την οποία η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας της Ιστοσελίδας διέπεται από ειδικότερους όρους χρήσης, οι όροι αυτοί θα ισχύουν από κοινού με τους παρόντες όρους. Σε περίπτωση σύγκρουσης, υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι χρήσης κάθε υπηρεσίας.

Η ΕΕΔ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να αναπροσαρμόζει τους παρόντες όρους χρήσης, όποτε κρίνει αυτό αναγκαίο, ενώ οι εκάστοτε αλλαγές τίθενται σε ισχύ από την δημόσια εμφάνιση αυτών στον Ιστότοπο του www.eed.gr.

3. Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί :

α) «Ιστότοπος» – ο διαδικτυακός τόπος (website) που είναι προσβάσιμος μέσω του ονόματος χώρου www.eed.gr, συμπεριλαμβανομένων του συνόλου των ιστοσελίδων αυτού.

β) «Υπηρεσίες» – οι υπηρεσίες οι σχετιζόμενες με τον καταστατικό σκοπό της ΕΕΔ, καθώς και η οι σχετικές υπηρεσίες οι προερχόμενες από την ιδιότητα Μέλους της ΕΕΔ και οι οποίες μπορεί να παρέχονται και μέσω του Ιστοτόπου www.eed.gr.

ε) «Χρήστης» – ο διαδικτυακός χρήστης του Ιστοτόπου www.eed.gr.

5. Τρόποι καταβολής εφάπαξ και ετήσιων εισφορών

Η ΕΕΔ δύναται να παρέχει μέσω του Ιστοτόπου τη δυνατότητα σε υφιστάμενα, αλλά και νέα Μέλη να καταβάλουν τα αντίστοιχα και σύμφωνα με το καταστατικό της ΕΕΔ τις εισφορές, με τους εξής τρόπους :

  • Με πληρωμή στον τραπεζικό λογαριασμό της ΕΕΔ και αποστολή του αντιγράφου του αποδεικτικού πληρωμής στο info@eed.gr
  • Με χρέωση χρεωστικών / πιστωτικών καρτών.
  • Μέσω Pay Pal

Για πληρωμές μέσω πιστωτικών καρτών & Pay Pal, ισχύουν οι ειδικότεροι όροι χρήσης των εν λόγω υπηρεσιών.

Η ΕΕΔ δεν αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα χρηστών – Μελών της, που σχετίζονται με την καταβολή εισφορών, πέραν του αναγκαίου μέτρου για την ταυτοποίηση του Μέλους και την καταγραφή ότι τούτος είναι ενήμερος έναντι της ΕΕΔ. Τέτοιου είδους δεδομένα συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας κατ’ αποκλειστικότητα από και με ευθύνη της συνεργαζόμενης τράπεζας ή/και του Pay Pal κατά τη διαδικασία εκτέλεσης και ολοκλήρωσης κάθε πληρωμής.

6. Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Τα Μέλη δεν έχουν δικαίωμα υπαναχώρησης, τυχόν δε καταβληθείσες συνδρομές για την απόκτηση ή/και τη διατήρηση της ιδιότητας του Μέλους της ΕΕΔ, δεν επιστρέφονται.

7. Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας

Τόσο η επωνυμία, το σήμα και τα λοιπά διακριτικά γνωρίσματα, όσο και το σύνολο του περιεχομένου του Ιστοτόπου www.eed.gr και των επιμέρους ιστοσελίδων αυτού, το οποίο συμπεριλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται αποκλειστικά σε κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, ψηφιακά φωνογραφήματα, ειδήσεις, άρθρα, πληροφορίες, δεδομένα, σχεδιαγράμματα, απεικονίσεις, λογότυπα, την όλη παρουσίαση (look & feel), το λογισμικό, τον πηγαίο κώδικα και τον τρόπο διάρθρωσης αυτού, αποτελούν αντικείμενα αποκλειστικών δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της ΕΕΔ και προστατεύονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού, Ενωσιακού και διεθνούς δικαίου διανοητικής (πνευματικής και βιομηχανικής) ιδιοκτησίας.

Ουδέν περιεχόμενο του Ιστοτόπου αυτού επιτρέπεται να εγγραφεί, αντιγραφεί, αναπαραχθεί, μεταφραστεί, διασκευαστεί ή με άλλο τρόπο μετατραπεί, διανεμηθεί, εκμισθωθεί, εκτελεστεί δημοσίως, μεταδοθεί, παρουσιαστεί δημόσια στο κοινό ή καταστεί με άλλους τρόπους προσιτό στο κοινό χωρίς αναφορά στην πηγή ή/και τη ρητή και έγγραφη άδεια της ΕΕΔ. Επιπρόσθετα, τα όποια γραφικά, λογότυπα, εικόνες και η όλη παρουσίαση (look & feel) του Ιστοτόπου δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν σε σύνδεση με προϊόντα ή/και υπηρεσίες τρίτων, με τρόπο ώστε να προκαλείται έστω και κατ’ ελάχιστο σύγχυση του κοινού ή να προσβάλλουν τη φήμη και την εικόνα της ΕΕΔ.

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπονται οι προσωρινές πράξεις αναπαραγωγής του περιεχομένου του www.eed.gr, εφ΄ όσον είναι μεταβατικές ή παρεπόμενες και αποτελούν αναπόσπαστο και ουσιώδες τμήμα τεχνολογικής μεθόδου, έχουν δε ως αποκλειστικό σκοπό να επιτρέψουν: α) την εντός δικτύου μετάδοση μεταξύ τρίτων μέσω διαμεσολαβητή ή β) τη νόμιμη χρήση, ενός έργου ή άλλου προστατευόμενου αντικειμένου, και δεν έχουν καμία ανεξάρτητη οικονομική σημασία.

Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα, διακριτικά, γραφικά και λογότυπα που αποτελούν κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων και τυχόν εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα, ανήκουν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους, εμπίπτουν στη δική τους σφαίρα ευθύνης και η εμφάνισή τους στην Ιστοσελίδα δεν αποτελεί και δε θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως μεταβίβασή ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. Σε κάθε περίπτωση η ΕΕΔ σέβεται και προστατεύει τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας των άλλων. Αν πιστεύετε ότι δικαιώματά σας έχουν τύχει μεταχείρισης, που δύναται να συνιστά προσβολή, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

8. Άδεια Χρήσης

Με την επιφύλαξη τυχόν αντίθετων προβλέψεων στους παρόντες όρους χρήσης η ΕΕΔ σας παρέχει περιορισμένη άδεια πρόσβασης και χρήσης του Ιστοτόπου, σύμφωνα με την οποία μπορείτε να κάνετε χρήση των περιεχομένων αυτού αποκλειστικά και μόνο για προσωπικούς, μη εμπορικούς σκοπούς. Η χρήση του Ιστοτόπου από εσάς θα πρέπει να κινείται εντός των πλαισίων που θέτει ο νόμος, η καλή πίστη και τα χρηστά ήθη, δίχως να παραβιάζει τα δικαιώματα διανοητικής μας ιδιοκτησίας ή τα δικαιώματά μας που απορρέουν από το δίκαιο προστασίας βάσεων δεδομένων, όπως περιγράφονται στους παρόντες όρους χρήσης. Οποιαδήποτε άδεια χρήσης δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας δεν παρέχεται ρητώς σε εσάς με τους παρόντες όρους διατηρείται στην πλήρη κυριότητά της Επιχείρησής μας ή τυχόν τρίτων κατόχων αυτού.

Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε αλλοίωση ή άλλου είδους επέμβαση στο περιεχόμενο ή στο λογισμικό του Ιστοτόπου, καθώς και οποιαδήποτε προσπάθεια υπονόμευσης της τεχνολογικής του αρτιότητας και λειτουργικότητας. Περαιτέρω, δεν επιτρέπεται η ανάσυρση, αντιγραφή και περαιτέρω χρήση μέρους ή και του συνόλου του περιεχομένου του Ιστοτόπου με μεθόδους εξόρυξης δεδομένων, λογισμικών τύπου “robots” ή “spiders” και παρόμοιες μεθόδους συλλογής ή/και ανάσυρσης δεδομένων ή άλλες χωρίς την ρητή και γραπτή άδειά μας. Δεν επιτρέπεται η από μέρους σας δημιουργία ή/και δημοσίευση βάσης δεδομένων, που συμπεριλαμβάνει ουσιώδη ή και επουσιώδη τμήματα του περιεχομένου του Ιστοτόπου μας χωρίς την ρητή και έγγραφη άδεια της ΕΕΔ.

Με την παρούσα άδεια χρήσης δεν παραχωρείται κανένα δικαίωμα σε αναπαραγωγή ή εμπορική χρήση του Ιστοτόπου μας ή των περιεχομένων του, σε οποιαδήποτε παράγωγη χρήση του Ιστοτόπου μας ή των περιεχομένων του, σε καταφόρτωση ή αντιγραφή των πληροφοριών του Ιστοτόπου μας για εμπορική ή μη χρήση, καθώς και σε οποιαδήποτε χρήση με πρακτικές data mining, robots, ή παρόμοιες μεθόδους συλλογής δεδομένων και εργαλείων εξαγωγής. Η ΕΕΔ διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει χωρίς προειδοποίηση από την πρόσβαση στο Ιστοτόπο όποιους χρήστες παραβιάζουν τα ανωτέρω.

Σε κάθε περίπτωση συμπεριφοράς παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες όρους και το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο χρήσης του Ιστοτόπου, ο επισκέπτης/χρήστης υποχρεούται να αποζημιώσει την ΕΕΔ για κάθε θετική ή/και αποθετική ζημία ήθελε υποστεί από τις ως άνω ενέργειες.

9. Προσωπικός Λογαριασμός

Με την εγγραφή σας ως Μέλος της ΕΕΔ, η ΕΕΔ δύναται να δημοσιοποιήσει το ονοματεπώνυμό σας και το πατρώνυμο, προς απόδειξη της ιδιότητά σας στον Ιστοτόπο της και στο ειδικό πεδίο του μητρώου μελών.

Αν επιθυμείτε να λαμβάνετε στην πληρότητά τους τις υπηρεσίες ενημέρωσης και να απολαμβάνεται όλα τα προνόμια του Μέλους της ΕΕΔ, δύναστε να δημιουργήσετε τον προσωπικό σας λογαριασμό και δύναστε να εισάγετε με δική σας πρωτοβουλία επιπρόσθετα στοιχεία, όπως, διεύθυνση και τηλέφωνα επικοινωνίας, email, φωτογραφία, σύντομο βιογραφικό σημείωμα κ.λπ..

Αν εγγραφείτε στον Ιστότοπό μας, έχετε την υποχρέωση για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας του προσωπικού σας κωδικού και λογαριασμού. Με την εγγραφή σας αποδέχεστε την πλήρη ευθύνη για όλες τις ενέργειες, που θα εκτελούνται μέσω του προσωπικού σας λογαριασμού. Σε περίπτωση απώλειας ή διαρροής του προσωπικού σας κωδικού, καθώς και χρήσης του χωρίς άδειά σας έχετε την υποχρέωση να μας ενημερώσετε άμεσα. Επίσης έχετε καθήκον αληθείας για όσες προσωπικές ή μη πληροφορίες μοιράζεστε μαζί μας, ενώ οφείλετε με δική σας πρωτοβουλία να τις διορθώνετε και να τις επικαιροποιείτε σε περίπτωση που έχουν τροποποιηθεί, εισερχόμενοι στον προσωπικό σας λογαριασμό.

Δεν φέρουμε ευθύνη απέναντι στα Μέλη και τους Χρήστες μας ή απέναντι σε οποιονδήποτε τρίτο, σε περίπτωση που οι πληροφορίες που παρέχονται από Χρήστες μας ή τρίτους σε σχέση με προσωπικούς λογαριασμούς είναι ελλιπείς, ανακριβείς, παραπλανητικές ή απατηλές. Απαγορεύεται η δημιουργία λογαριασμού ,είτε για λογαριασμό άλλου προσώπου, είτε με σκοπό την κλοπή ταυτότητας άλλου προσώπου.

Επιφυλασσόμαστε παντός δικαιώματός μας για τον τερματισμό του προσωπικού σας λογαριασμού σε περίπτωση που παραβιάζετε οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους χρήσης.

10. Ανήλικοι Χρήστες

Με την αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης δηλώνετε ότι είστε ηλικίας δέκα οχτώ (18) ετών και άνω και πληρείτε τα κριτήρια του καταστατικού της ΕΕΔ για να γίνεται Μέλος αυτής. Σε κάθε άλλη περίπτωση δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση στον Ιστότοπό μας και να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, ενώ αν το γεγονός αυτό υποπέσει στην αντίληψη της ΕΕΔ διατηρούμε το διακίωμα να ανακαλέσουμε άνευ άλλου τινός τη συμμετοχή σας/ιδιότητα Μέλους στην ΕΕΔ και να σας αποκλείσουμε από τη χρήση του Ιστότοπου.

11. Υπερσύνδεσμοι

Η δημιουργία υπερσυνδέσμου (hyperlink) προς τις ιστοσελίδες του Ιστοτόπου μας είναι επιτρεπτή, εφόσον δε χρησιμοποιείται για την παραπλάνηση του κοινού ή την πρόκληση ζημίας στην εικόνα και τη φήμη της ΕΕΔ και εφόσον δεν παρουσιάζει τα περιεχόμενα του Ιστοτόπου ως μέρος άλλης ιστοσελίδας ξένης προς αυτόν (όπως πχ. τεχνικές τύπου framing). Επιπλέον, δεν επιτρέπεται η χρήση των εμπορικών σημάτων (logo) της ΕΕΔ, όπως αυτό είναι αναρτημένα στον Ιστότοπο www.eed.gr, για την δημιουργία υπερσυνδέσμου προς τον Ιστότοπο αυτό, χωρίς την παραχώρηση ρητής και έγγραφης άδειάς μας

Ο Ιστότοπος www.eed.gr ενδέχεται να περιέχει υπερσυνδέσμους προς ιστοσελίδες, που ανήκουν σε τρίτα μέρη και ως εκ τούτου δεν τελούν υπό τη διαχείριση της ΕΕΔ και δεν υφίσταται δυνατότητα από μέρους μας παρέμβασης στο περιεχόμενό τους. Γι’ αυτό τον λόγο η ΕΕΔ μας δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τις ιστοσελίδες αυτές και το περιεχόμενό τους και δεν παρέχει κανενός είδους εγγύηση προς τα Μέλη του και τους χρήστες του www.eed.gr σχετικά με αυτές. Σε περίπτωση που ιδιοκτήτης ή διαχειριστής ιστοσελίδας επιθυμεί την απόσυρσή υφιστάμενου υπερσυνδέσμου από τον Ιστότοπό μας προς την ιστοσελίδα του, μπορεί να έρθει σε επικοινωνία μαζί μας.

12. Διαφημίσεις / Εμφάνιση χορηγών της ΕΕΔ

Ο Ιστότοπος www.eed.gr ενδέχεται να περιέχει διαφημίσεις ή αναφορές σε τρίτους χορηγούς της ΕΕΔ, των Μελών της και των δράσεων της ΕΕΔ. Η συνεργασία με τους φορείς αυτούς γίνεται υπό τους όρους και στο πλαίσιο του Καταστατικού της ΕΕΔ.

Σε περίπτωση καταχωρήσεων τρίτων μερών, η ΕΕΔ καταβάλει τη δέουσα επιμέλεια για την ακρίβεια και τη δεοντολογία αυτών, ωστόσο δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη έναντι των χρηστών της για το περιεχόμενο των καταχωρήσεων αυτών και ειδικά ως προς τη συμμόρφωση τούτων προς τους νόμους και κανονισμούς οποιασδήποτε χώρας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με το περιεχόμενο των καταχωρήσεων, καθώς η ευθύνη αυτή βαρύνει αποκλειστικά τους διαφημιζόμενους, χορηγούς ή και δημιουργούς των προβαλλόμενων καταχωρήσεων.

13. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Αναφορικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, η ΕΕΔ διαθέτει Πολιτική Προστασίας Προσωπικών δεδομένων την οποία επίσης έχει αναρτήσει στον Ιστοτόπο της.

Επίσης, όταν μας αποστέλλετε ηλεκτρονική επιστολή, η ΕΕΔ θα προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες επικοινωνίες προς εσάς μέσω του προσωπικού σας λογαριασμού ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλα μέσα που αυτοβούλως μας υποδεικνύετε με σκοπό την ανταπόκριση και τυχόν ικανοποίηση των αιτημάτων σας.

Η ΕΕΔ προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των χρηστών του Ιστοτόπου στις περιπτώσεις που η επεξεργασία είναι αναγκαία για την ανταπόκριση στο εκάστοτε αίτημά σας, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους.

Η ΕΕΔ ενδέχεται για την εκτέλεση της μεταξύ ημών σχέσης να παρέχει πρόσβαση ή να παραχωρεί πληροφορίες σχετικές με την εξόφληση των χρηματικών σας οφειλών-εισφορών σε τρίτους, όπως Δημόσιες Αρχές, αλλά και λογιστικά γραφεία και πιστωτικά ιδρύματα, με τα οποία συνεργάζεται.

14. Περιορισμός Ευθύνης

Ο Ιστότοπος www.eed.gr παρέχεται στους χρήστες του ως έχει χωρίς περαιτέρω εγγυήσεις για τη λειτουργικότητά του, ενώ η χρήση του γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Μολονότι καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για την διατήρηση της ορθότητας και της εγκυρότητας των πληροφοριών και του περιεχομένου του Ιστοτόπου μας.

Μέχρι το σημείο που καθίσταται επιτρεπτό από το εκάστοτε εφαρμοστέο δίκαιο, η ΕΕΔ αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης για άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία, που μπορεί να προκύψει από την έλλειψη ικανότητας χρήσης του Ιστοτόπου, καθώς και από τυχόν σφάλματα, διακοπές, ελαττώματα ή καθυστερήσεις στη λειτουργία του ή στη διαβίβαση μέσω αυτού πληροφοριών στο διαδίκτυο. Επιπροσθέτως, δεν ευθυνόμαστε από τυχόν ζημία που μπορεί να επέλθει από τη χρήση του Ιστοτόπου και είναι αποτέλεσμα πράξεων τρίτων.

H ΕΕΔ καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες, το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες που διατίθενται μέσω της Ιστοσελίδας της να διέπονται από σαφήνεια, ακρίβεια, επιστημονική αρτιότητα και να είναι διαρκώς επικαιροποιημένες. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, η ΕΕΔ δεν εγγυάται και δεν ευθύνεται για οιανδήποτε ζημία ήθελε προκληθεί στους επισκέπτες/ χρήστες της Ιστοσελίδας ή σε τρίτους από τη χρήση αυτής, των υπηρεσιών που διατίθενται μέσω αυτής ή/και του περιεχομένου και των πληροφοριών που είναι αναρτημένες σε αυτή. Η ΕΕΔ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του Δικτύου της, σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυάται ότι η λειτουργία της Ιστοσελίδας/των servers της ή/και τρίτων ιστοσελίδων μέσω των οποίων μεταδίδεται το περιεχόμενό της θα είναι αδιάκοπες ή/και εύρυθμες, απαλλαγμένες από ιούς και παρόμοια στοιχεία. Συνεπώς η ΕΕΔ δεν φέρει καμία ευθύνη για οιανδήποτε τυχόν ζημία ήθελε προκληθεί στους επισκέπτες/χρήστες της Ιστοσελίδας ή σε τρίτους και η οποία θα σχετίζεται με τη λειτουργία των ως άνω.

Η ΕΕΔ λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσει την ασφάλεια των ιστοσελίδων της και την ακεραιότητα του περιεχόμενου αυτών. Ωστόσο η ΕΕΔ δηλώνει ρητά ότι δεν αναλαμβάνει την ευθύνη στις περιπτώσεις κυβερνοεπιθέσεων ή άλλων κακόβουλων επιθέσεων ή εφόσον εντοπίσει έτερη παρά το νόμο δραστηριότητα και δικαιούται να λαμβάνει κατά την απόλυτη κρίση της οιαδήποτε μέτρα προστασίας, ελεγχόμενης πρόσβασης ή ακόμα και να διακόπτει την πρόσβαση, σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα. Ομοίως η ΕΕΔ δεν φέρει καμία ευθύνη αν τυχόν προσωπικά δεδομένα Μελών της ή/και χρηστών της Ιστοσελίδας διαρρεύσουν κατόπιν κακόβουλης δράσης/κυβερνοεπίθεσης τρίτων.

15. Ανωτέρα βία

Η ΕΕΔ δε φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά τυχόν παραβίαση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων σε περιπτώσεις, οποιουδήποτε τυχαίου γεγονότος ή γεγονότος ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά, πόλεμοι, ταραχές, πράξεις δολιοφθοράς, εκρήξεις, πυρκαγιές, εμπρησμοί, σεισμοί, απεργίες, πράξεις Ελληνικών ή Κοινοτικών ή άλλων αρχών ή κρατικών τηλεπικοινωνιακών οργανισμών, φυσικά εμπόδια, κ.λπ. Κανένα μέρος του παρεχομένου περιεχομένου στους χρήστες/επισκέπτες του διαδικτυακού μας τόπου δεν αποτελεί και δε μπορεί να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη ή παράληψη, αλλά αντιθέτως εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών/επισκεπτών κατόπιν ίδιας αξιολόγησης να ενεργήσουν με βάση τη δική τους βούληση, αποκλειόμενης οιασδήποτε ευθύνης της ΕΕΔ.

16. Δωσιδικία και Εφαρμοστέο Δίκαιο

Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύπτει μεταξύ της ΕΕΔ και χρηστών – Μελών μας σχετικά με την χρήση του Ιστοτόπου, την ηλεκτρονική καταβολή εισφορών ή σε σχέση με τα παραπάνω, αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.

Σε περίπτωση που κάποια διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης ακυρωθεί με απόφαση δικαστηρίου ως μη νόμιμη, έγκυρη και εκτελεστή, το γεγονός αυτό δε θα επηρεάζει το υπόλοιπο των διατάξεών της, οι οποίες θα παραμένουν σε ισχύ και θα εφαρμόζονται κανονικά.

17. Επικοινωνία

Για κάθε διευκρίνιση και παροχή πληροφοριών σχετική με τη χρήση της Ιστοσελίδας ο χρήστης/επισκέπτης μπορεί να απευθύνεται στην ΕΕΔ μέσω του mail info@eed.gr.

18. Πολιτική cookies

Τι είναι τα Ηλεκτρονικά Μπισκότα (Cookies);

Tα ηλεκτρονικά μπισκότα είναι σύντομα κείμενα κώδικα λογισμικού, που αποστέλλονται προς αποθήκευση από τον διαδικτυακό εξυπηρετητή (“server”) που φιλιξενεί την ιστοσελίδα της ΕΕΔ (Amazon Web Services – AWS) στον τερματικό σας εξοπλισμό με βασική τους λειτουργία την επικοινωνία σε εμάς δεδομένων του φυλλομετρητή σας (“browser”). Ανάλογα με την διάρκειά τους τα cookies είναι είτε «προσωρινά» (session cookies) ή «έμμονα» (persistent cookies). Τα «προσωρινά cookies» είναι cookies που απαλείφονται αυτομάτως όταν κλείνετε τον φυλλομετρητή σας, ενώ τα «έμμονα cookies» παραμένουν αποθηκευμένα στον τερματικό σας εξοπλισμό μέχρι τη συμπλήρωση του προκαθορισμένου χρόνου ισχύος τους.

Χρησιμοποιεί η ΕΕΔ Cookies;

Όχι, η ΕΕΔ δεν χρησιμοποιεί ούτε επεξεργάζεται cookies. Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από πλευράς ΕΕΔ περιορίζεται στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.eed.gr.

Ωστόσο η AWS, ήτοι ο φορέας που φιλοξενεί την ιστοσελίδα της ΕΕΔ, δύναται να χρησιμοποιεί cookies,, όπως ενδεικτικά cookies επιδόσεων ή/και λειτουργικότητας. Προς τούτο, τυχόν σχετικό ερώτημά σας για ποιο λεπτομερή πληροφόρησης, θα πρέπει να απευθυνθεί στην AWS.

© Copyright 2020 ΕΕΔ. All rights reserved.