Menu
X

ΕΕΔ

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Τελευταία ενημέρωση Μάιος 2019

Καλωσήρθατε στον ιστοτόπο της Ένωσης Εμμίσθων Δικηγόρων (ΕΕΔ), www.eed.gr. Η ΕΕΔ λαμβάνει σοβαρά υπόψη την προστασία της ιδιωτικότητας των Μελών της και των χρηστών που επισκέπτονται την ιστοσελίδα της. Για τον λόγο αυτό ακολουθούμε με αυστηρότητα την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία διασφαλίζει υψηλό επίπεδο την χρήση των προσωπικών δεδομένων των Μελών της ΕΕΔ και των επισκεπτών, τηρώντας απαρέγκλιτα το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, συλλέγονται και διατηρούνται για τον απαραιτήτως αναγκαίο χρόνο και για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς. Τυγχάνουν δε, σύννομης και θεμιτής επεξεργασίας με διαφανή τρόπο σύμφωνα πάντα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια αυτών. Τα δεδομένα αυτά είναι κάθε φορά κατάλληλα, συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται εν όψει των ανωτέρω σκοπών, είναι δε ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, υποβάλλονται σε ενημέρωση.

 1. Στοιχεία της Ένωσης Εμμίσθων Δικηγόρων

Τα στοιχεία της ΕΕΔ που ενεργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας ως προς τα δεδομένα των Μελών της, επισκεπτών της ιστοσελίδας της και λοιπών προσώπων που συνδιαλέγονται μαζί της και τα οποία επεξεργάζεται για την παροχή των υπηρεσιών της, έχουν ως ακολούθως:

Επωνυμία: Ένωσης Εμμίσθων Δικηγόρων – ΕΕΔ

Νομική φύση: Μη κερδοσκοπικό επιστημονικό σωματείο

ΑΦΜ: 

ΔΟΥ: 

Email: info@eed.gr

Για κάθε διευκρίνιση και παροχή πληροφοριών μπορείτε να απευθύνεστε στο ως άνω email.

 1. Αντικείμενο της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Με την παρούσα πολιτική καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, που τηρούνται από την ΕΕΔ, για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των Μελών της και των χρηστών που επισκέπτονται την ιστοσελίδα της. Η πολιτική αυτή περιλαμβάνει τους κανόνες, με βάση τους οποίους προβαίνουμε σε τυχόν συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και διασφαλίζουμε την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα αυτών.

Η ΕΕΔ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να αναπροσαρμόζει την παρούσα Πολιτική, όποτε κρίνει αυτό αναγκαίο, ενώ οι εκάστοτε αλλαγές τίθενται σε ισχύ από την δημόσια εμφάνιση αυτών στον ιστότοπο www.eed.gr.

Σε περίπτωση κατά την οποία η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας διέπεται από ειδικότερους όρους χρήσης που αφορούν την προστασία των προσωπικών δεδομένων, οι όροι αυτοί θα ισχύουν από κοινού με τους παρόντες όρους. Σε περίπτωση σύγκρουσης, υπερισχύουν οι παρόντες όροι.

 1. Μέτρα Ασφαλείας

Η ιστοσελίδα της ΕΕΔ φιλοξενείται από την Amazon Web Services-AWS η οποία και παρέχει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για να αποτραπεί τυχόν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στην ιστοσελίδα της ΕΕΔ.  Κατά το μέτρο που αφορά την ΕΕΔ και τα δικαιώματα διαχειριστή που η τελευταία κατέχει επί της ιστοσελίδας της, η ΕΕΔ έχει λάβει δε, όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να μην επιτρέπεται η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των Μελών της σε κανέναν άλλο πέρα από τα κατάλληλα εξουσιοδοτημένα προς τούτο πρόσωπα και μόνο για τους σκοπούς επεξεργασίας που προβλέπονται στο καταστατικό της, αλλά και κατωτέρω.

 1. Νομικό πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων

Από τον Μάιο του 2018 ισχύει ο υπ’ αρ. 2016/679 Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

Επιπλέον, ως προς την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, εφαρμόζεται η Οδηγία 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων κ.α.

Παράλληλα, η ΕΕΔ εφαρμόζει και τη σχετική εθνική νομοθεσία, όπως ισχύει κάθε φορά.

 1. Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής Ασφαλείας Προσωπικών Δεδομένων ισχύουν οι ορισμοί του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Όλως ενδεικτικώς ως:

«δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» νοείται κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα,  αριθμό ταυτότητας, διεύθυνση, ΑΦΜ, τηλέφωνα επικοινωνίας κ.λπ.,

«επεξεργασία» νοείται κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή,

«υπεύθυνος επεξεργασίας» νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους.

 1. Τρόπος συλλογής και χρόνος διατήρησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η ΕΕΔ συλλέγει, καταχωρεί και επεξεργάζεται διαφορετικούς τύπους δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά βάση των Μελών του, δευτερευόντως των επισκεπτών της ιστοσελίδας της και εν γένει των προσώπων που επικοινωνούν και συνδιαλέγονται μαζί της. Αυτά μπορεί να είναι ενδεικτικά:

 1. προσωπικά δεδομένα, όπως όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας, ΑΦΜ, αντίγραφο δελτίου ταυτότητας, διαβατηρίου (ή άλλου αντίστοιχου νομιμοποιητικού εγγράφου ταυτοποίησης προσωπικών στοιχείων), διεύθυνση email, username, password, πληροφορίες ενημερότητας μέλους, πλήρη στοιχεία τιμολόγησης, επιλογή τρόπου πληρωμής, πληροφορίες εκτέλεσης πληρωμής, τα οποία:
  • παρέχετε εσείς οι ίδιοι, είτε με την εκδήλωση ενδιαφέροντος να καταστείτε μέλος της ΕΕΔ, είτε με τη συμπλήρωση σχετικών πεδίων στην ιστοσελίδα της ΕΕΔ,
  • αφορούν τις επικοινωνίες σας με την ΕΕΔ, που πραγματοποιούνται τηλεφωνικώς, με ηλεκτρονική αλληλογραφία, μέσω της ιστοσελίδας ή/και εγγράφως,
  • καταχωρείτε εσείς οι ίδιοι με την είσοδο και χρήση του ιστοτόπου της ΕΕΔ, κατά την εγγραφή στην υπηρεσία ενημέρωσης μέσω ηλεκτρονικών επιστολών (newsletter),
  • αφορούν επικοινωνία της ΕΕΔ με αρμόδιες διοικητικές, αστυνομικές, εισαγγελικές, δικαστικές και εν γένει Δημόσιες Αρχές,
 • αφορούν αιτήματα αρμόδιων Αρχών προς την ΕΕΔ για παροχή στοιχείων των Μελών της.
 1. οικονομικά στοιχεία, όπως στοιχεία χρεώσεων των Μελών της ΕΕΔ, στοιχεία εξόφλησης ετήσιας εισφοράς, λογαριασμών υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στοιχεία πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών, στοιχεία τα οποία αφορούν αμφισβητήσεις, οικονομικές εκκρεμότητες Μελών και δύνανται να προκύπτουν:
  • από τη σχέση μέλους με την ΕΕΔ,
  • τα παρέχετε εσείς οι ίδιοι,
 • να τα έχουμε λάβει από τρίτες, αρμόδιες προς τούτο Αρχές.

Η ΕΕΔ υποχρεούται να τηρεί έγγραφα ή ηλεκτρονικά αρχεία (κατάσταση Μελών, επικαιροποιημένες καταστάσεις ενήμερων και μη ενήμερων ταμειακά Μελών και λοιπή αλληλογραφία) για όσο διάστημα βρίσκεται σε ισχύ σχέση μέλους με την ΕΕΔ και επιπλέον για όσο χρόνο προβλέπεται ειδικά στο νόμο. Εφόσον μετά τη λήξη της σχέσης μέλους με την ΕΕΔ βρίσκεται σε εκκρεμότητα οιοδήποτε ζήτημα που τυχόν αφορά το πρόσωπό σας, η ΕΕΔ δύναται να διατηρεί τα εν λόγω δεδομένα. Ειδικα΄για τα δεδομένα που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΕΔ με επιμέλεια του μέλους (δημιουργία προφίλ μέλους & προσωποποιημένη πληροφόρηση), αυτά οφείλει να τα διαγράψει το ίδιο το μέλος, μέσω σχετικής δυνατότητας διαγραφής που παρέχεται. Το δικαίωμα αυτό διαγραφής το διαθέτει και η ΕΕΔ για πρώην μέλη που τυχόν θα απωλέσουν την εν λόγω ιδιότητα.

Τα φορολογικά στοιχεία εξαιρούνται της διαδικασίας διαγραφής και διατηρούνται υποχρεωτικά σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία.

 1. Σκοπός επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων

Η ΕΕΔ δύναται να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, όπως ο νόμος ορίζει, εφόσον η επεξεργασία είναι απαραίτητη για μία τουλάχιστον από τις ακόλουθες νόμιμες βάσεις, ήτοι:

  1. για την εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων ενεργειών επί τη βάση της σχέση μέλους με την ΕΕΔ,
  1. για τη χρέωση των Μελών αναφορικά με την ετήσια εισφορά τους,
  1. προκειμένου να συμμορφωθεί η ΕΕΔ με τις εν γένει έννομες υποχρεώσεις της,
  1. για τους σκοπούς εξυπηρέτησης άλλων εννόμων συμφερόντων της ΕΕΔ,
  1. για τη διαφύλαξη ζωτικών των Μελών της ΕΕΔ ή άλλων φυσικών προσώπων που συνδιαλέγονται με την ΕΕΔ,
  1. για την εκπλήρωση τυχόν καθηκόντων της ΕΕΔ σε συμμόρφωση προς το δημόσιο συμφέρον,
  1. όταν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, όπως ενδεικτικά για λόγους ανάρτησης προσωπικών στοιχείων στο δημοσίως διαθέσιμο μητρώο Μελών,
 1. καθώς και όταν οι σκοποί επεξεργασίας συνδέονται με την επικοινωνία με το πρόσωπό σας ή την παροχή πληροφόρησης/υπηρεσιών προς το πρόσωπό σας που έχετε ειδικώς αιτηθεί από την ΕΕΔ.

Στο ως άνω πλαίσιο:

α. Η ΕΕΔ λαμβάνει, διατηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που εσείς της παρέχετε.

β. Η ΕΕΔ σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο νομικό πλαίσιο, έχει έννομη υποχρέωση να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας για λόγους τιμολόγησης και φορολογικής χρήσης και απόδειξης της σχέσης μέλους που τυχόν έχετε με την ΕΕΔ, καθώς και να διαβιβάζει κάθε είδους προσωπικά δεδομένα σας στις αρμόδιες Αρχές & τραπεζικά ιδρύματα εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατόπιν έγκυρου αιτήματος αυτών, ενδεχομένως, χωρίς πρότερη ενημέρωσή σας. Επίσης, η ΕΕΔ έχει έννομη υποχρέωση να πραγματοποιεί κάθε απαραίτητο εσωτερικό έλεγχο σε προσωπικά δεδομένα σας σύμφωνα με τις εσωτερικές της διαδικασίες, σε περιπτώσεις καταγγελιών, πρόληψης και εντοπισμό απάτης, για τον έλεγχο της ορθότητας τιμολόγησης εισφοράς μέλους, καθώς και για την αποτροπή οιασδήποτε ήθελε υποτεθεί έκνομης ή/και παράτυπης ενέργειας.

γ. Η ΕΕΔ, είτε κατόπιν σχετικής νόμιμης συγκαταθέσεώς σας, είτε στο πλαίσιο ειδικότερων εννόμων συμφερόντων της, είτε στο πλαίσιο της σχέσης μαζί σας ως μέλος της ΕΕΔ, δύναται, να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για την πάντα επίκαιρη ενημέρωσή σας για τις δράσεις, επιστημονικές ή άλλες και ενημέρωσής για τρέχοντα θέματα της νομικής επικαιρότητας.

Για τους ανωτέρω σκοπούς και σύμφωνα με τις εκάστοτε οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) η ΕΕΔ δύναται να διατηρεί αρχείο emails & τηλεφώνων επικοινωνίας των Μελών της προς το σκοπό της αμφίδρομης επικοινωνίας μαζί τους.

 1. Άσκηση των δικαιωμάτων σας

Αναφορικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, έχετε τη δυνατότητα, υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στην ΕΕΔ, να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα, όπως:

  1. δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή δικαίωμα να ενημερώνεστε για τα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούνται στα αρχεία της ΕΕΔ και να αποκτάτε αντίγραφα,
  1. δικαίωμα διόρθωσης, δηλαδή δικαίωμα να ζητάτε τη διόρθωση ανακριβειών και λαθών στα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούνται στα αρχεία της ΕΕΔ,
  1. δικαίωμα διαγραφής, δηλαδή δικαίωμα να ζητήσετε να διαγραφούν ή να πάψουν να χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούνται στα αρχεία της ΕΕΔ, υπό τον όρο των ειδικότερων περιορισμών που προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό,
  1. δικαίωμα περιορισμού, της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας και πάλι εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό,
  1. δικαίωμα φορητότητας, δηλαδή δικαίωμα να ζητήσετε από την ΕΕΔ την απευθείας διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν στον οργανισμό που θα της υποδείξετε, εφόσον αυτά είναι τεχνικά δομημένα, σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία,
 1. δικαίωμα εναντίωσης-αντίταξης, στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας εκτός αν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων της ΕΕΔ.

Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων στην προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, θα πρέπει να αποστείλετε σχετικό αίτημα στο email info@eed.gr, επισυνάπτοντας:

σχετική αίτηση (pdf/jpg) με γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ/ΑΤ και

αντίγραφο-φωτοτυπία του δελτίου της αστυνομικής σας ταυτότητας ή άλλο νόμιμο δημόσιο έγγραφο απόδειξης ταυτοπροσωπίας.

Η ΕΕΔ θα απαντήσει δωρεάν στο αίτημα σας και πάλι μέσω email, χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, οπότε η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δυο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος ή/και του συνολικού αριθμού των αιτημάτων. Εάν δεν καθίσταται δυνατή η ικανοποίηση του αιτήματος σας, η ΕΕΔ θα σας ενημερώσει χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, για τους σχετικούς λόγους και για τη δυνατότητα να υποβάλλετε καταγγελία στην ΑΠΔΠΧ, καθώς και για το δικαίωμα σας να προσφύγετε ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών.

Εάν το αίτημα σας κριθεί από την ΕΕΔ ως προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό, δύναται να επιβάλει την καταβολή εύλογου και ανάλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την ικανοποίηση του ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα σας.

Τέλος, διατηρείτε και δικαίωμα προσφυγής-καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) [Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ.: +30 2106475600, email: [email protected]] εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματα σας αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας.

Για την από μέρους της ΕΕΔ επίλυση οιασδήποτε διευκρίνισης ή απορίας αναφορικά με την ισχύουσα νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα, μπορείτε να επικοινωνήσετε ή και να υποβάλετε ερώτημα προς την ΕΕΔ αποστέλλοντας email στο info@eed.gr.

 1. Cookies

Η ιστοσελίδα μας και οι λοιπές ηλεκτρονικές πλατφόρμες της εταιρείας μας λειτουργούν με ηλεκτρονικά μπισκότα (cookies). Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως επισκεφθείτε τις σχετικές ιστοσελίδες μας σχετικά με την από μέρους μας χρήση ηλεκτρονικών μπισκότων

© Copyright 2020 ΕΕΔ. All rights reserved.